استارت اضطراری ایسیوهای نسل سوم (سکونشیال) با کلید لمسی


تنها در صورتی که از ایسیو های آوا استفاده می کنید می توانید خودرو را در شرایط اضطراری بدون داشتن سوخت بنزین، و تنها با سوخت گاز روشن کنید.


برای روشن کردن خودرو تنها با سوخت گاز و در حالی که باک بنزین کاملاً خالی است، کافی است به ترتیب زیر عمل کنید.

    1- سوئیچ خودرو را روشن کنید اما استارت نزنید.

    2- کلید انتخاب وضعیت سوخت را فشار داده و رها نکنید.

   3- اکنون استارت بزنید

   4 - پس از روشن شدن خودرو، کلید تعویض سوخت را رها کنید.


کانال آوا الکتریک در آپارات