کليد برد CNG سه حالته فن آوراني

Odoo • A picture with a caption
 

کليد برد CNG سه حالته فن آوراني قابل جايگزيني با تمامي کليد بردهايي است که از دسته سيم مشابه استفاده مي کنند.


 اين محصول را مي توانيد به سه صورت زير سفارش دهيد.


  کليد برد با دسته سيم 


  کليد برد بدون دسته سيم


  دسته سيم مجزا


اين محصول داراي يک سال گارانتي تعويض بي قيد و شرط مي باشد.