کلید برد CNG P21

Odoo • A picture with a caption
 

کليد برد CNG، P21 سه حالته آوا الکتريک ، قابل جايگزيني با تمامي کليد بردهاي سه حالته معمولي است که از دسته سيم مشابه استفاده مي کنند.


 نکته: اين کليد برد با گيج مدادي سازگار است.


اين محصول را مي توانيد به سه صورت زير سفارش دهيد.    


 کليدبرد با دسته سيم 


 کليد برد بدون دسته سيم


 دسته سيم مجزا

 


اين محصول داراي يک سال گارانتي تعويض بي قيد و شرط مي باشد.